Aantal verkochte woningen fors gedaald in januari 2013

Het aantal verkochte woningen is fors gedaald in januari 2013, het kadaster registreerde slechts 6.260 verkochte woningen. Dit is 11,6% minder dan in januari 2012. Vergeleken met december 2012 is het aantal verkochte woningen zelfs 63,9% gedaald. In december 2012 werden er nog 17.364 woningen verkocht. Het is wel vrij normaal dat er in december meer woningen verkocht worden dan in Januari, over alle jaren is deze trend zichtbaar echter is de daling wel erg groot deze keer. In december waren de verkopen fors hoger omdat dit de laatste maand was waar er nog voor elke hypotheekvorm hypotheekrenteaftrek verkregen kon worden. Sinds 1 januari 2013 moet er ten minste annuitair of lineair en volledig afgelost worden.

Daling van verkopen bij alle woningtypen

Vergeleken met januari 2012 laten alle woningtypen een daling zien. De daling was het grootst bij vrijstaande woningen waarvan de verkoop met 29,1% daalde, de hoekwoningen daalde met minst met 1,6%. Ten opzichte van december 2012 is er ook een daling voor alle woningtypen. Bij vrijstaande woningen is deze 72,8% lager en voor appartementen 53,5%.

In slechts 1 provincie geen daling van verkopen

Vergeleken met januari 2012 zijn de verkopen in alle provincies gedaald behalve Flevoland, in Flevoland was een toename te zien van 9,7%. Utrecht had de grootste daling met 29,5%. Als we vergelijken met december 2012 laten alle provincies weer een daling zien met de grootste in Zeeland, 72,2% en de kleinste in Noord-Holland met 56,3%.

Aantal geregistreerde hypotheken lager

Het aantal geregistreerde hypotheken was in januari 2013 22,4% lager dan in januari 2012. Het aantal geregistreerde hypotheken daalde van 13.589 naar 10.550. Vergeleken met december 2012 met 29.268 geregistreerde hypotheken is er een daling van 64%.

Aantal executieveilingen fors toegenomen

Het aantal executieveilingen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In januari 2013 vonden er 220 executieveilingen plaats. Dit is 47,7% hoger dan januari 2012 waar er slechts 249 executieveilingen plaats vonden.

Daling grotendeels door wijzigingen kabinet

De daling is voornamelijk te wijten aan de nieuwe maatregelen van het kabinet.  Per 1 januari moeten hypotheken volledig en ten minste annuitair of lineair afgelost worden. Vorige week is er nog een nieuw akkoord gesloten in de 2e kamer welke deze regels iets moet versoepelen maar er is geen groot verschil met de huidige situatie. Het is wachten tot het vertrouwen terugkomt in de woningmarkt.

Huizenprijzen bijna 10 procent lager dan een jaar geleden

Huizenprijzen 9,6% lager

De huizenprijzen waren in januari 9,6 procent lager dan in januari 2012. Deze daling is de grootste sinds de prijzen van koopwoningen bijgehouden worden in 1995. De daling is waarschijnlijk te wijten aan de verandering van de hypotheekregels per 1 Januari 2013. Alle hypotheken moeten nu volledig en ten minste annuitair afgelost worden om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Door deze vereiste kan er minder hypotheek verkregen worden en zijn de maandlasten een stuk hoger.

Huizenprijzen t.o.v. jaar geleden

Nieuwe regels oorzaak

Omdat sinds 1 januari de hypotheekregels zijn veranderd hebben kopers eind vorig jaar nog willen profiteren van de oude hypotheekregels. Dit zorgde voor een forse stijging in het aantal verkochte woningen maar zoals verwacht zijn de verkopen ook weer hard afgenomen, de opleving was situationeel en niet door een aantrekkende huizenmarkt. De laatste 4 maanden van 2012 lagen de prijzen op nagenoeg hetzelfde niveau.

De prijzen van de verkochte woningen waren in januari 2013 ongeveer gelijk aan het voorjaar van 2003. Dit betekend dat we 10 jaar teruggegaan zijn in de tijd met de huizenprijzen. Als we kijken naar de piek in augustus 2008 is de prijsdaling ruim 19 procent. Een forse daling dus.

Minder transacties en onzekerheid

In januari 2013 wisselden overigens 6260 woningen van eigenaar, dit is een daling van 12% t.o.v. vorig jaar. Mogelijk komen we nu wel in de buurt van de bodem, hypotheken kosten ongeveer 30% meer dan voor de nieuwe regels dus het lijkt logisch dat de prijzen evenredig dalen. Rekening houdende met de inflatie moet de daling dan op een procent of 25 uit gaan komen. Onzekerheid speelt ook wel een rol, veel mensen wachten af om te kijken wat het kabinet gaat doen met de woningmarkt. Er is wel een nieuw akkoord gesloten vorige week maar de inhoud is nog niet volledig duidelijk voor het publiek en het zal zeker nog 3 maanden duren voordat deze regels gebruikt kunnen worden bij het afsluiten van een hypotheek.

Prijzen bestaande koopwoningen

Bron: cbs

Woononderzoek Nederland 2012

  • Aandeel koopwoningen neemt niet toe
  • Huurders in vrije sector het duurst uit

Van de ruim 7,1 miljoen huishoudens die in 2012 een zelfstandige woning woonden, was 59 procent eigenaar-bewoner. Deze verhouding tussen huur en koop is voor het eerst sinds 1986 niet toegenomen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012, waarvan op 11 april uitgebreidere analyses beschikbaar komen.

Huurders in vrije sector het duurst uit

Bijna 2,6 miljoen huishoudens huren in 2012 een woning met een huur onder de liberalisatiegrens van 664,66 euro per maand. Van de huishoudens in dit segment huurt 82 procent een woning van een woningcorporatie, 18 procent huurt van particulieren. De gemiddelde bruto woonuitgaven (huur na verrekening van de huurtoeslag) van deze laatste woningen zijn, ondanks een hogere WOZ-waarde, gemiddeld 30 euro per maand lager dan van een corporatiewoning.
Ruim 335 duizend huishoudens huren een woning in de vrije sector. Zij hebben met 850 euro per maand gemiddeld de hoogste woonlasten. Ook vergeleken met kopers zijn zij het duurst uit. Kopers wonen gemiddeld in een duurder huis maar betalen daar gemiddeld 80 euro per maand minder voor.

Woononderzoek Nederland 2012

Het Woononderzoek Nederland is een enquêteonderzoek. Doel van het onderzoek is het periodiek verzamelen van statistische informatie over de huisvestingssituatie (de woning en woonomgeving) van huishoudens, inclusief de woonuitgaven. De enquête is gehouden van september 2011 tot en met mei 2012. De peildatum voor de gegevens is 1 januari 2012.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Op 11 april 2013 presenteert BZK gelijktijdig met het WoON-congres een uitgebreide publicatie waarin de recente ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt op basis van het WoON2012 en de vergelijking met het WoON 2006 en 2009 worden beschreven.

Bron: cbs

Koopwoningen ruim 8 procent goedkoper dan jaar eerder

Daling fors maar minder dan in januari

Koopwoningen waren in februari 8,3 procent goedkoper dan in februari 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in januari. Toen waren huizen 9,6 procent goedkoper. De index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland. Hiermee lijkt de versnellende daling die we afgelopen jaar gezien hebben af te vlakken.

Prijzen bestaande koopwoningen

Prijzen koopwoningen terug naar niveau 2003

De prijzen van lagen in februari 2013 op ongeveer hetzelfde niveau als medio 2003. Ten opzichte van augustus 2008, toen de prijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling ruim 18 procent.

In de eerste twee maanden van 2013 wisselden 14 157 woningen van eigenaar. Dat is bijna 5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Prijsindex koopwoningen

Bron: cbs